Công văn số 1815-CV/TĐTN-VP ngày24/5/2019 của Văn phòng Thành Đoàn TP. HCM về việc sử dụng áo Thanh niên Việt Nam

Công văn số 1815-CV/TĐTN-VP ngày24/5/2019 của Văn phòng Thành Đoàn TP. HCM về việc sử dụng áo Thanh niên Việt Nam