QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Công văn số 1815-CV/TĐTN-VP ngày24/5/2019 của Văn phòng Thành Đoàn TP. HCM về việc sử dụng áo Thanh niên Việt Nam

Công văn số 1815-CV/TĐTN-VP ngày24/5/2019 của Văn phòng Thành Đoàn TP. HCM về việc sử dụng áo Thanh niên Việt Nam