Thông báo về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2019

Thông báo về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2019

 THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng Năm học 2019 - 2020 dành cho tân sinh viên

 Hướng dẫn số 01-HD/HSV Về việc khen thưởng Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

Hướng dẫn số 01-HD/HSV Về việc khen thưởng Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

 Thông báo số 02-TB/ĐTN Về việc khen thưởng năm học 2018 - 2019

Thông báo số 02-TB/ĐTN Về việc khen thưởng năm học 2018 - 2019

 HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ MÙA HÈ XANH NĂM 2019

Bộ hồ sơ mời tài trợ Chiến dịch Blouse trắng tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019

 Hướng dẫn Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

Hướng dẫn Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

 Thông báo về việc triển khai lực lượng tham gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho các hoạt động Đoàn - Hội

Thông báo 01-TB/ĐTN về việc triển khai lực lượng tham gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài truyền thông cho các hoạt động Đoàn - Hội Sinh viên năm học 2018 - 2019

 Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, tháng 6 và tháng 9 năm 2019

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiêm túc, hiệu quả và tổng kết báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nội dung về Văn phòng Đoàn trường.

 Công văn số 1815-CV/TĐTN-VP ngày24/5/2019 của Văn phòng Thành Đoàn TP. HCM về việc sử dụng áo Thanh niên Việt Nam

Công văn số 1815-CV/TĐTN-VP ngày24/5/2019 của Văn phòng Thành Đoàn TP. HCM về việc sử dụng áo Thanh niên Việt Nam

 KH14-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TĐTN-BTG ngày 21/02/2019 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh về Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố. Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch