Hướng dẫn số 01-HD/HSV Về việc khen thưởng Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

01/08/2019      58

Hướng dẫn số 01-HD/HSV Về việc khen thưởng Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

Tải về file Hướng dẫn tại đây!

Lưu ý:

- Các đơn vị tiến hành họp theo các bước trong biên bản cuộc họp.

- Mẫu biên bản cuộc họp đính kèm có mẫu danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

- Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00 ngày 9/8/2019. Cả bản giấy và gửi email về địa chỉ mhxump2019@gmail.com

- Phụ trách tổng hợp hồ sơ Đồng chí Phan Thị Huỳnh Lê - Thành viên BCH Thường trực Chiến dịch Mùa hè xanh (Điện thoại: 092.551.9402).

Các biểu mẫu đính kèm:

Biên bản họp bình xét Mặt trận, đội hình

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp Thành