Hướng dẫn Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

14/06/2019      72

Hướng dẫn Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Nguồn: Ban Tổ chức Trung ương Đoàn