Thông báo số 02-TB/ĐTN Về việc khen thưởng năm học 2018 - 2019

07/07/2019      23

Thông báo số 02-TB/ĐTN về việc khen thưởng năm học 2018 - 2019

Tải về file thông báo.

Các biểu mẫu đính kèm:

1. Biên bản họp khen thưởng

2. Công văn đề nghị khen thưởng

3. Tóm tắt thành tích