HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ MÙA HÈ XANH NĂM 2019

Bộ hồ sơ mời tài trợ Chiến dịch Blouse trắng tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019

 KH14-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TĐTN-BTG ngày 21/02/2019 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh về Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố. Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch