Hướng dẫn số 01-HD/HSV Về việc khen thưởng Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

Hướng dẫn số 01-HD/HSV Về việc khen thưởng Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

 Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, tháng 6 và tháng 9 năm 2019

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiêm túc, hiệu quả và tổng kết báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nội dung về Văn phòng Đoàn trường.